A. ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

УС, ЦАГ УУРЫН САЛБАРЫН  МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭЖ ОРСОН ОЛОН ТАЛТ ГЭРЭЭ, КОНВЕНЦ
БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР

БАТЛАГДСАН ОГНОО

НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ОГНОО
1
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн хавсралт 3 /ANNEX 3/ /татах/
1944
2007, 2012, 2016
2
ДЦУБ-ын Кодын гарын авлага /№306/ /татах/
1995
2007, 2011, 2012
3
ДЦУБ-ын Техникийн баримт бичгүүд /WMO-49/ -I боть /татах/
1956
2015, 2016
4
ДЦУБ-ын Техникийн баримт бичгүүд /WMO-49/ -II боть /татах/
1995
2016
5
ДЦУБ-ын Сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага /WMO-258, 1083/ /татах/
1969-2013
2013, 2015

В. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
БАТЛАГДСАН ОГНОО
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
1
Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль /татах/
1997.11.13
2003, 2015, 2017
2
Иргэний нисэхийн тухай /татах/
1999.01.21
2001, 2003, 2006, 2008, 2011
3
Зөрчлийн тухай /татах/
2017.05.11
4
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай /татах/
2012.01.19
2014, 2016
5
Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ /татах/
2017.12.07

С. НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ДҮРЭМ

ДҮРМИЙН НЭР
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ТУШААЛЫН ДУГААР
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
1
Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний ажлын технологийн сахилгын дүрэм /татах/
1995.11.07
148
Байгаль орчны сайд
2
Иргэний нисэхийн дүрэм-174 /татах/
2010.05.07
160
Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд
3
ИНД-174-ийн зөвлөмжийн цуврал /татах/
2016.02.05
А/82
ИНЕГ-ын дарга 2014.12.15
4
Нислэгийн цаг уурын төвийн дүрэм /татах/
2018.01.05
А/88
ЦУОШГ-ын дарга 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2019