Хөдөө аж ахуйн инженер Б.Мөнхтуяа, Ахлах техникч Б.Дэлгэрцэцэг нар бэлчээрийн төлөв байдлын яюуул судалгааны ажиглалтын Оросын гарам зогсоол цэгийн зураг зүйг Геодези газарзүйн судалгааны мэргэжилтэнээр хэмжилт хийлгэв.

Ус судлалын Тэрэлж-Тэрэлж, Онги Сайхан овоо ус судлалын харуудад шалган туслах ажлаар усны технологич инженер Р.Мөнхцэцэг, ахлах техникч Х.Дэмбэрэлмаа нар очиж ажиллаа.