2019 оны хагас жилийн санхүүгийн өглөг авлагын тайлангууд

avlaga.xlsx-1Download horongo.xlsx-1Download materiel.xlsx-1Download oglog-1Download ST1-1Download

2016 оны санхүүгийн аудит тайлан  дарна уу !

Санхүүгийн тайлангийн аудитийн дүгнэлтүүд

                               2016 хийгдсэн аудит дүгнэлт                2015 онд хийгдсэн аудит дүгнэлт Доорх...